Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Vevőszolgálat e-mail címe: info@alaszigeteles.hu
Vevőszolgálat telefonszám: +36 30 851 8118
Székhely: MAGYARORSZÁG, 6724, Szeged, Cserzy M. u. 30/B
Vevőszolgálat ügyfélszolgálati ideje: Hétfőtől - Péntek: 8:00–16:00
Üzemeltető: É-K-M 2000 Kft.
Adatkezelési Tájékoztató

 

A É-K-M 2000 Kft. tájékoztatja a alaszigeteles.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. A É-K-M 2000 Kft. a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény teljes körű betartásával kezeli.

Üzemeltető: É-K-M 2000 Kft.
Bejegyezve: 2009.12.14.
Székhely: MAGYARORSZÁG, 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 30. B. ép. I. em. 13.
Adószám: 11696694-1-06
Számla száma: 10402805-50515756-80841012
Statisztikai számjel: 11696694 6920 113 06
Cégjegyzékszám: 06 09 014838
Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.06-09-014838
Szakmai érdekképviseleti szerv: Csongrád-Csanád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhely Szolgáltató neve: Grafikusom.hu Kft.
Tárhely Szolgáltató székhelye: MAGYARORSZÁG, H-6792, Zsombó, Kölcsey Ferenc u. 6.
Tárhely Szolgáltató e-mail címe: info@grafikusom.hu
Tárhely Szolgáltató adószáma: 14148884-2-06
Tárhely Szolgáltató statisztikai számjele: 14148884-1813-113-03.
Vevőszolgálat telefonszám: +36 30 851 8118
Vevőszolgálat e-mail címe: info@alaszigeteles.hu
Vevőszolgálat ügyfélszolgálati ideje: Hétfőtől - Péntek: 8:00–16:00

Definíciók, rövidítések

 

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minõsül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatkezelõnek minõsül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely szerzõdés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzõdést is - adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintõ érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelõ rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelõ rendelkezései szerint köteles tárolni és megõrizni.

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adatnak minõsül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat.

 

1. Adatkezelõ(k):

 

É-K-M 2000 KFT.

 

Az É-K-M 2000 KFT. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (Infotv.) alapszik.

 

2. A kezelt adatok köre

 

név

e-mail cím

telefonszám

 

3. Az adatkezelés célja

 

Az érdeklõdõ által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat Az É-K-M 2000 KFT. abból a célból kezeli, hogy a regisztrálókat a szolgáltatásairól, termékeirõl elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Ez alapján Az É-K-M 2000 KFT. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

 

A regisztráló számára Az É-K-M 2000 KFT. által üzemeltetett alaszigeteles.hu webshop szolgáltatásáinak, termékeinek nyújtása, továbbá direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása e-mailen hírlevél küldésével.

 

Az É-K-M 2000 KFT. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelezõ adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés idõpontjáig kezeljük.

 

A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül –jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – Az É-K-M 2000 KFT. senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.
4. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) szerint a alaszigeteles.hu oldalon érdeklõdõ vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

 

5. Az adatkezelés idõtartama

 

Az adatkezelés az érdeklõdõ esetén a regisztráció elküldésének napján kezdõdik és az érdeklõdõ törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart.6. A honlap üzemeltetõje

 

A alaszigeteles.hu honlapot Az É-K-M 2000 KFT. (székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 30. B. ép. I. em. 13., telefonszám: +36 30/8518118 e-mail: vkonyveles@gmail.com ) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

Az É-K-M 2000 KFT. az általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintû biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. Az É-K-M 2000 KFT. informatikai rendszere olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt. Az É-K-M 2000 KFT. mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat ajogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelõ intézkedésekkel védi.

 

7. Az érintettek jogai

 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Az É-K-M 2000 KFT. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy a vkonyveles@gmail.com email címre megküldött levélben kérhetik, vagy az "adataim" menüpontban törölhetik. Az É-K-M 2000 KFT. a kérelem benyújtásától számított lehetõ legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, ajánlatokat Az É-K-M 2000 KFT. a vknyoveles@gmail.com e-mail címrõl küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

 

8. Jogorvoslat

 

Az érintett az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján jogait jogosult bíróság elõtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

9. Egyéb tájékoztatás

 

A weboldalon található, más (nem Az É-K-M 2000 KFT. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklõdõ a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészõprogram menüsorában kísérhetõ figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetõi számítógépes rendszerében képzõdõ, vagy általa gyûjtött technikai adatok kezeléséért Az É-K-M 2000 KFT. felelõsséget nem vállal.

 

10. Sütik (Cookiek)

 

A alaszigeteles.hu oldal használ ún. tracking technológiákat (mint a cookie-k vagy tag-ek, vagy sütik) annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, mûködtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerûbb oldalai). A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedõ - tájékoztatást ad, és az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére, valamint a hazai adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

Térkép

Image
Cím

6724, Szeged
Cserzy M. u. 30/B

Telefon

+36 30 851 8118


Email

info kukac alaszigeteles.hu